Jydsk Forening

Foreningens Navn


§ 1    Foreningens Navn er Jydsk Forening for Odense og Omegn.


Foreningens Formaal


§ 2   Foreningens Formaal er ved selskabelige og underholdende

Sammenkomster at være Bindeled mellem herværende Jyder.


§ 3   Som Medlemmer kan optages enhver Jyde, Mand eller Kvinde,

deres Børn samt danske Mænd og Kvinder, som har opholdt

sig ca. 10 Aar i Jylland.

Medlemmernes Enker kan vedblivende deltage i Foreningens    Sammenkomster etc. mod at erlægge det sædvanlige Kontingent.


§ 4   Fremmede kan indføres af et Medlem.


§ 5   Optagelse i Foreningen sker på Forslag af et Medlem til

Bestyrelsen, som paa første Bestyrelsesmøde afgør Spørgsmålet ved almindelig Stemmeflerhed.


§ 6   I indskud betales 3 Kr. Det aarlige Kontingent er 12 Kr., der

betales kvartalvis forud. Er dette ikke, trods Paakrav, betalt i 2 paa hinanden følgende Kvartaler, kan Bestyrelsen eksludere vedkommende Medlem af Foreningen.


§ 7   Politik maa ikke drøftes i Foreningen, og kan Vedkommende i

Gentagelsestilfælde blive ekskluderet af Foreningen efter Bestyrelsen Skøn. Formanden eller fungerende Bestyrelsesmedlem skal paatale samme.


§ 8   Udmeldelse skal ske skriftligt til Formanden med mindst 3

Maaneders Varsel.


§ 9   I Vinterhalvåret fra 1. Oktober til 1. April afholdes Sammenkomst

med Damer d. 1. og 3. Onsdag i hver Maaned, Aften Kl. 8.


Bestyrelsen


§ 10 Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer, der vælges paa den årlige

Generalforsamling i April, hvor der tillige vælges 2 Suppleanter,

2 Revisorer og 1 Revisor Suppleant.

Af Bestyrelsen afgaar skiftevis 4 og 3 Medlemmer hvert andet

Aar,  medens Suppleanter og Revisorer afgaar hvert Aar.

Alle genvælges, Bestyrelsen vedtager Selv sin Forretningsorden.

Revisorerne gennemgaar de første 8 Dage af April Maaned Regnskabet for det forløbne Aar og påtegner dette.


§ 11  Alle nødvendige løbende Udgifter til Porto, Bud, Tryksager ect.

afholdes af Foreningen og udbetales af Kassereren, som fører nøjagtig Regnskab over Indtægt og Udgift samt opkræver Kontingent i første Halvdel af Januar, April, Juli og Oktober Maaned.


§ 12 Det paahviler Sekretæren at bogføre Forhandlingerne ved de

forskellige Bestyrelsesmøder samt paa Generalforsamlinger.


§ 13 Bestyrelsen er ansvarlig for Foreningens Midler. Den bestemmer

Afholdelse af Fester o.l.; men den kan ikke uden Generalforsamlings Samtykke paadrage Foreningen nogen Gæld.


Generalforsamlinger


§ 14 Generalforsamlinger, saavel den ordinære, der skal afholdes i

April maaned, som ekstraordinær, indvarsles mindst 8 Dage forud efter Bestyrelsens Skøn, Forslag til Lovændringer etc. skal indgives skriftligt til formanden mindst 6 dage før Generalforsamlingen.

Ekstraordinære Generalforsamlinger indvarsles som ovenfor, naar Bestyrelsen finder det nødbendigt, eller det skriftligt forlanges af

20 Medlemmer.


§ 15 Alle Foreningens Anliggende afgøres ved almindelig

Stemmeflerhed. Valg af Bestyrelsen skal foregaa skriftligt, og kun Jyder, saavel Mænd som Kvinder, kan indvælges.


§ 16 Lovændringer kan kun vedtages, naar mindst 2/3 af de

mødte Medlemmer stemmer derfor.


§ 17 Ophæves Foreningen, skal alle dens Midler tilfalde Børne-

Bespisningsanstalterne i Odense.Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen d. 27. April 1909, og er alle tidligere Love herved annulerede.