Jydsk Forening

Jydsk Forening i Odense blev stiftet i 1894 og er antageligt den fynske hovedstads ældste, største og formentlig også den sidste tilbageværende af

de hjemstavnsforeninger, der eksisterede i de forrige århundreder.

 

I stiftelsesåret som nu, er den samlingspunkt for gæve jyder og respektive samlevere – uanset om sidstnævnte har Jylland som fødested eller ej!

 

Foreningen blev stiftet d. 5. marts 1894, og det er så længe siden, at man stavede Jydsk med d, og det fastholder vi selvfølgelig i vor traditionsrige

og hæderkronede forening.


Desværre fortaber en del af foreningens historie sig i det uvisse, idet foreningens første protokol er forsvundet – formentlig i det herrens år 1911.

 

Under alle omstændigheder hidrører Jydsk Forenings nuværende protokol fra dette år, og den har fra 1978 - 2011 været ført af en og samme skriftfører.

 

Det skulle være en historisk kendsgerning, at man i foreningens første år samledes hyppigere, end det har været tilfældet i de seneste årtier. Som foreningens tidligere formand spøgefuldt bemærkede til nyoptagne medlemmer:


”I begyndelsen mødtes man hver fjortende dag i kjole og hvidt –

nu sker det to, tre gange om året i vort eget tøj.”

 

Til de traditionsrige sammenkomster hørte et vintertræf på foreningens stiftelsessted, Grand Hotel, med en overdådig menu og bankospil. Stedet er dog siden 2011 blevet udskiftet med Restaurant Næsbyhoved Skov. Julearrangementet finder gerne sted den sidste mandag i november.

 

Foreningens generalforsamlinger henlægges til forskellige steder i byen og som regel er der tale om udflugter.

 

Om optagelse i foreningen hedder det i foreningens første – senere reviderede – love:


”Foreningens Formaal er ved selskabelige og underholdende

Sammenkomster at være Bindeled mellem herværende Jyder.”


Endvidere lyder optagelseskravet:


”Som Medlemmer kan optages enhver Jyde, Mand eller Kvinde,

deres Børn samt danske Mænd og Kvinder, som har opholdt sig

ca. 10 Aar i Jylland. Medlemmernes Enker kan vedblivende deltage

i Foreningens Sammenkomster etc. mod at erlægge det sædvanlige Kontingent.”

 

Af praktiske grunde er det naturligvis umuligt at registrere alle foreningens arrangementer. Her blot en omtale af en udflugt i 1911:


”Udflugt til Stige Ø D. 3. September med Dampbaad fra Odense Kl. 3

Eftermiddag. Hver Deltager i Turen betaler 1,25 Kr.. Herfor erholdes

Seilturen frem tilbage samt Kuvert: Andesteg samt koldt Bord.”

 

Det er stadigvæk overkommeligt at være medlem af Jydsk Forening. Er man interesseret i medlemsskab, kan man kontakte et  bestyrelsesmedlem.